Wsparcie prawnicze w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych jest kolejnym krokiem na drodze dochodzenia roszczeń.
Jest niezbędnym elementem w przypadku, jeżeli dotychczasowe działania windykacyjne okazały się nie wystarczające, ponieważ dłużnik odmówił spełnienia świadczenia, nie uznał zobowiązania lub zaprzestał realizować uzgodnienia poczynione na etapie przed sądowym.

Celem przeprowadzenia procesu sądowego jest uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i zakres roszczenia co w dalszej kolejności posłuży do przymusowego egzekwowania roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwego komornika sądowego.

Postępowanie egzekucyjne

Prowadzone przez nas sprawy na etapie postępowania egzekucyjnego kierujemy wyłącznie do najlepszych współpracujących z nami kancelarii komorniczych.

Cały przebieg postępowania jest w pełni przez nas nadzorowany począwszy od złożenia wniosku poprzez poszukiwanie składników majątku, prowadzenie czynności detektywistycznych wobec dłużnika, branie czynnego udziału w czynnościach egzekucyjnych bezpośrednio u dłużnika, wyznaczanie licytacji ujawnionego i zajętego mienia aż do reprezentowania Klienta w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

Tak opracowany schemat prowadzenia postępowania egzekucyjnego prowadzi do przymusowego wyegzekwowania od dłużnika wykonania na rzecz wierzyciela zobowiązania wynikającego z uzyskanego tytułu wykonawczego gwarantując, że podjęte zostaną przeciwko dłużnikowi wszelkie możliwe czynności zmierzające do całkowitego zaspokojenia roszczeń naszych Klientów.

Skuteczność postępowań sądowych i egzekucyjnych

Wszystkie postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzimy w ramach własnego działu prawnego, który zawsze jest do dyspozycji naszych Klientów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu sprawniej i efektywniej możemy opracować odpowiednią strategię procesową uwzględniając specyfikę danego roszczenia oraz posiadany materiał dowodowy.

Zadbamy o odpowiednie przygotowanie materiałów procesowych, zredagowanie odpowiedniego powództwa oraz zapewnimy reprezentację w procesach przed sądami wszystkich instancji w tym postępowania egzekucyjnego.

Najważniejsze cechy prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych

  • Wieloletnie doświadczenie prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych;
  • Własny dział prawny umożliwiający szybkie i rzetelne przygotowanie i prowadzenie sprawy;
  • Reprezentacja Klientów przed wszystkimi instancjami sądowymi;
  • Reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych;
  • Opieka prawna przez cały okres prowadzenia sprawy;
  • Czynny udział w całym procesie postępowania egzekucyjnego;
  • Aktywne poszukiwanie składników majątkowych dłużnika;