Asystent płatności - monitoring

Asystent płatności to usługa prewencyjna, mająca zapobiegać złym zjawiskom i zagrożeniom związanym z rozliczeniami finansowymi oraz polityką sprzedażową Firmy. Przeznaczona jest do efektywnego zarządzania należnościami oraz procesem sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

Jej głównym celem jest zdecydowana poprawa dyscypliny płatniczej czyli usprawnienie i przyspieszenie cyklu spłaty należności, co w znacznym stopniu przyczynia się do efektywniejszego i swobodniejszego dysponowania środkami pieniężnymi.

Jak działa asystent płatności

Asystent Płatności dedykowany jest dla należności wynikających z wystawionych przez Firmę faktur, które nie zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności na nich wskazanym.

Zadaniem Asystenta Płatności jest podjęcie próby kontaktu z kontrahentem za pomocą wiadomości SMS, korespondencji e-mail, korespondencji pocztowej, a także połączeń telefonicznych w celu poinformowania o przekroczeniu terminu wymagalności faktury i konieczności niezwłocznego dokonania zapłaty lub ustalenia terminu w którym zapłata nastąpi.

Rola i znaczenie Asystenta Płatności na tym się nie kończy. Dodatkowe funkcje, które spełnia to ustalenie przyczyn braku zapłaty lub zwłoki w regulowaniu należności, wyjaśnienie wszelkich ewentualnych obiekcji będących przyczyną braku płatności oraz dyskretne rozpoznanie i diagnoza sytuacji gospodarczo finansowej kontrahenta.

Zanim należność zmieni się w dług

Nieocenioną rolą Asystenta Płatności jest umiejętność identyfikacji i klasyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z prawidłowym regulowaniem zobowiązań za sprzedany towar lub wykonaną usługę.

Oznacza to znaczną poprawę w zapobieganiu nadmiernemu zadłużaniu się kontrahentów, umniejszenie powstawania przeterminowanych i trudno egzekwowalnych roszczeń oraz wpływa na eliminację nadużyć i innych działań mających na celu wyłudzenie lub przywłaszczenie.

Wypracowane w ten sposób standardy znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa finansowego Firmy podnosząc jej sprawność w skutecznym przeciwdziałaniu powstawania zatorów płatniczych oraz szybkości reagowania na zagrożenia mogące prowadzić do utraty płynności finansowej.

Identyfikacja zagrożeń związanych z regulowaniem zobowiązań

Zapobieganie przeterminowywaniu się roszczeń

Ograniczenie wyłudzeń i przywłaszczeń

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Najważniejsze cechy asystenta płatności

  • Poprawa dyscypliny płatniczej;
  • Przyśpieszenie cyklu spłaty należności;
  • Ujawnienie niesolidnych płatników;
  • Możliwość wczesnej reakcji na reklamacje lub obiekcje kontrahentów;
  • Ograniczenie ryzyka powiększenia zaległości;
  • Usprawnienie nadzorowania nieterminowych rozliczeń;
  • Zmniejszenie zagrożenia utraty płynności finansowej;
  • Zwiększenie efektywności finansowej;
  • Ograniczenie powstawania trudno ściągalnych długów;
  • Ograniczenie kosztów dochodzenia nieściągalnych roszczeń;